برگه تشخیص مالیات براساس فاقد صحیح و متکی به دلایل و اسناد و مدارک طوری تنظیم گردد که کلیه فعالیت‌های مربوط به طور مشخص در آن قید شود.
در مواردی که برگه تشخیص مالیات صادره به مودی ابلاغ گردد، اگر مودی نسبت به برگ تشخیص معترض باشد، می‌تواند ظرف ۳۰ روز اعتراض خود را به اداره اعلام کرده و یک نسخه آن را نزد خود نگه دارد.
مسئول مربوطه هر کار، دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد، باید مراتب را در ظهر برگ منعکس و پرونده را به هیات‌های حل اختلاف ارجاع نماید.
طرح پرونده در هیات حل اختلاف باید مستدل و متضمن مدارک و دفاتر باشد.

×