مدیر قرارداد

جناب آقای محمدرضا فتاح پور

برای پیشرفت باید عجله کرد
برای رسیدن به هدف باید صبر کرد
برای یاد گرفتن هیچ وقت دیر نیست
×