مدیر قرارداد

جناب آقای یزدان کرامتی

شجاعت + پشتکار + پیگیری = موفقیت

×